โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ยินดีต้อนรับ ..สู่โรงเรียนรางวัลพระราชทาน โรงเรียนในฝันสมบูรณ์แบบ  ศูนย์อาเซียนศึกษา และต้นแบบโรงเรียนสุจริต....ด้วยความยินดียิ่ง
 
 
01 ปฎิทินงานนิเทศและวิจัยการเรียนการสอน ปี 2558
02 แบบบันทึกการนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้
03 แบบบันทึกการนิเทศการสอนของครู
04 แบบประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน
05 แบบฟอร์มเขียน รายงานวิจัยชั้นเรียน แบบ 1
06 แบบฟอร์มเขียน รายงานวิจัยชั้นเรียน แบบ 2
07 แบบประเมินรายงานวิจัยในชั้นเรียน
08 บันทึกสรุปส่งแผนการสอนจากกลุ่มสาระฯ
09 บันทึกสรุปส่งงานวิจัยกลุ่มสาระฯ
10 บันทึกสรุปข้อมูลการนิเทศกลุ่มสาระฯ
11 ตัวอย่างแผน คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
12 บันทึกข้อความส่งแผน
13 บันทึกข้อความอนุมัติให้ใช้แผน
14 แบบปกองค์ประกอบในแผนการสอน
15 รายงานผลการตรวจแผนการสอน
16 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 
 
Doisaket Wittayakom School 
Tel : (053) 104811 , 085-7220422 Fax : (053)496260 , E -Mail : dsk_school@hotmail.com 
Webmaster : doisaket.ac.th