พิธีเปิดงาน "เทศกาลโกมล้านนาปู่จาผางผะตี๊บ" ณ หนองบัวพระเจ้าหลวง เทศบาลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

วันเสาร์ ที่ ๓๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ นางปัทมาวดี อุดแดง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้ร่วมพิธีเปิดงาน