สภานักเรียน โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ได้จัดการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปี ๒๕๖๔

สภานักเรียน โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ได้จัดการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปี ๒๕๖๔ นางดวงใจ ญาณโรจน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางปัทมาวดี อุดแดง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกันใช้สิทธิการเลือกตั้ง เพื่อเป็นการสนับสนุนการและปลุกฝังระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยพรรค ATP ได้รับความคะแนนความไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่สภานักเรียน โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๔