การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 2565

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
 

 
 1.โครงสร้าง คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ภายใน 2565
แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร 2565
 2. ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหาร
 3. อำนาจหน้าที่ อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
 4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำแผนกลยุทธ์
แผนพัฒนาสถานศึกษา 2565-2568
 5. ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อโรงเรียน
 6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2557 
พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง พ.ศ.2546
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาฯ พ.ศ.2546
กฏกระทรวง กำหนดจำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา ฯ ของกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564
 7. ข่าวประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
 8. Q&A facebook โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
 9. Social Network facebook โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
 10. แผนดำเนินงานประจำปี แผนปฏิบัติการ-ส่วนหน้า ปี 2565
แผนปฏิบัติการ-ส่วนหลัง ปี 2565
 11. รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน ไตรมาสที่ 1 ปี 2565
ไตรมาสที่ 2 ปี 2565
 12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564
13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือหรือแนวการปฏิบัติงาน
 14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ งานกิจการนักเรียน ปี 2565
งานวิชาการ ปี 2565
 15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2565
 16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ความพึงพอใจในการให้บริการ ปี 2564
 17. E–Service ระบบ E-money สพม.ชม.
คลังสื่อ DLIT สพม. 34
บทเรียนออนไลน์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี สสวท
E-school ระบบบริหารโรงเรียน
 18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2565
 19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
ฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารวิชาการ
ฝ่ายบริหารแผนงานงบประมาณ
 20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานการใช้งบปีการศึกษา 2564
 21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
 22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหาร
สอบราคาซื้อหนังสือเรียน
หนังสือเชิญชวนเข้าร่วมเสนอราคาขายหนังสือเรียน
 23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565
 24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565
 25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565
 26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียน ปี 2565 
แบบประเมินพัฒนาครูผู้ช่วยอย่างเข้ม ปี 2561
พัฒนางาน(PA) ครูไม่มีวิทยฐานะ
พัฒนางาน(PA) ครูชำนาญการ
พัฒนางาน(PA) ครูชำนาญการพิเศษ
 27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา
หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
 28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ จัดจ้างครูเจ้าของภาษา และ ครู เจ้าหน้าที่ขาดแคลน
โครงการ ส่งเสริมและพัฒนางานบุคลากร
 29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 2565
 32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น Facebook โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
Webboard โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
 33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ประกาศเจตจำนงค์สุจริตในการบรืหารงาน(TH)
ประกาศเจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงาน(Eng)
 35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี การปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
แนวทางการปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน
โครงการงานพัฒนาระบบควบคุมภายใน ปี 2564
โครงการงานตรวจสอบภายใน ปี 2564 
 37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต การติดตามผลการควบคุมภายในปี 2564
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
รายงานผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.1 ปี 2564
รายงานผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.4 ปี 2564
รายงานผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.5 ปี 2564
รายงานผลการควบคุมภายใน แบบติดตาม ปค.5 ปี 2564
 38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2565
 39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี โครงการ โรงเรียนสุจริต ปี 2565
 40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน
 41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 ภาคเรียนที่ 1
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 ภาคเรียนที่ 2
 42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ประกาศ no gift policy

 43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การจัดทำข้อมูลสาธารณะ ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2565