เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งประชาธิปไตยในสถานศึกษาด้วยกระบวนการสภานักเรียน จัดขึ้นโดยสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ณ โรงเรียนสันกำแพง

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม งานสภานักเรียนโดยมีคุณครูเจนจิรา วงศ์สิงห์แก้ว ประธานนักเรียน รองประธานนักเรียนและเลขานุการสภานักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งประชาธิปไตยในสถานศึกษาด้วยกระบวนการสภานักเรียน จัดขึ้นโดยสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ณ โรงเรียนสันกำแพง