โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ยินดีต้อนรับ ..สู่โรงเรียนรางวัลพระราชทาน โรงเรียนในฝันสมบูรณ์แบบ  ศูนย์อาเซียนศึกษา และต้นแบบโรงเรียนสุจริต....ด้วยความยินดียิ่ง
 

SAR ปีการศึกษา 2560


ห้องสมุด
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมโล่โรงเรียนรางวัลพระราชทาน
3 ครั้งในรอบ 10 ปี
พ.ศ.2547 , 2552 , 2556


โรงเรียนรางวัลพระราชทาน
ประเภทมัธยมศึกษา ขนาดกลาง
ประจำปีการศึกษา 2547
ประจำปีการศึกษา 2552
ประจำปีการศึกษา 2556


โรงเรียนในฝันสมบูรณ์แบบ
อำเภอดอยสะเก็ด

 
 
 
 
 
 

 แบบฟอร์มหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561

เเบบฟอร์มหลักสูตร        เอกสารประกอบการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา


หลักสูตร
วิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสืออาสา กกต.
scouts 1 scouts 2 scouts 3 scouts 4 scouts 5


ฟอร์มเอกสารการประกันคุณภาพการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
และยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน


แบบประเมินผล งาน/โครงการ
ประจำปีการศึกษา 2560

แบบ ป.1      แบบ ป.2

แบบฟอร์มโครงการ2561

 

 

วันที่ 28 มีนาคม 2561
นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วย
รองผู้อำนวยการและคณะครู ได้ร่วมกันต้อนรับ
นายวีระ อุสาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
และนางศิริกร ปวงคำคง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ในการติดตาม 15 จุดเน้นการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

ภาพกิจกรรม

วันที่ 12 มีนาคม 2561
นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียน
ได้เปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
"เตรียมความพร้อมบุคลากรครู"
และพัฒนาหลักสูตรตามเป้าหมายของ
หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2561

ภาพกิจกรรม

วันที่ 8 มีนาคม 2561
นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียน
เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร
ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ภาพกิจกรรม

วันที่ 8 มีนาคม 2561
นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียน
เป็นประธานพิธีเปิดงานวันอำลาสถาบัน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ละ 6
ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพกิจกรรม

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม เปิดบ้านวิชาการ
"ด.ว. ก้าวไกล สู่วิถีไทย 4.0"
เป็นการนำเสนอนิทรรศการ ผลงานนักเรียน
และการแข่งขันทักษะวิชาการ
ประจำปีการศึกษา 2560
โดยได้รับเกียรติจากนายชุติพนธ์ สารแปง
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเชิงดอย ประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก
คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน จากโรงเรียน
ในเขตพื้นที่ และ คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู
ศึกษานิเทศก์ จาก สพม. 34 หน่วยงานต่างๆ
ในอำเภอดอยสะเก็ดให้เกียรติมาร่วมงานเปิดบ้าน
วิชาการ "ด.ว. ก้าวไกล สู่วิถีไทย 4.0" ในครั้งนี้

ภาพกิจกรรม

วันที่ 26 มกราคม 2561
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม จัดกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาสี เขียว-ขาวเกมส์ ครั้งที่ 44
ประจำปีการศึกษา 2560
โดยได้รับเกียรติจากนายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร
นายอำเภอดอยสะเก็ด
มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน

ภาพกิจกรรม
      2       3          5    6

วันที่ 16 มกราคม 2561
นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียน
พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ผู้บริหารและคณะครู
เข้าร่วมพิธีงานเฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา
วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2561
ณ อาคารศรีศุภอักษร
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง

ภาพกิจกรรม

คุณครูพรพิมล บุญโคตร วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผ่านการคัดเลือกให้รับรางวัล "คุรุสภา เหรียญทองคำ
คุรุสภาสดุดี" ประจำปี 2560
จาก พณฯนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา
เนื่องในวันครูแห่งชาติประจำปี 2561

ภาพกิจกรรม

คุณครูพรพิมล บุญโคตร วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี
นำนักเรียนโครงงานร่วมงาน
แถลงข่าวการจัดงานวันครูครั้ง ที่ 62
ในนามครูที่ได้รับรางวัล คุรุสภา
ระดับดีเด่น เหรียญทองคำ"คุรุสภาสดุดี"

ภาพกิจกรรม


วันที่ 18 มกราคม 2561
นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียน
เป็นประธานพิธีเปิดการเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 18-19 มกราคม 2561
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม

ภาพกิจกรรม
1     2      3

 

 

 


 

 

นายพิพัฒน์   สายสอน
 
 
 
   
 
 
 
AmazingCounters.com
 
 

 

 

 

 
 
Doisaket Wittayakom School 
Tel : (053) 104811 , 085-7220422 Fax : (053)496260 , E -Mail : dsk_school@hotmail.com 
Webmaster : doisaket.ac.th
 
}