โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ยินดีต้อนรับ ..สู่โรงเรียนรางวัลพระราชทาน โรงเรียนในฝันสมบูรณ์แบบ  ศูนย์อาเซียนศึกษา และต้นแบบโรงเรียนสุจริต....ด้วยความยินดียิ่ง
 

SAR ปีการศึกษา 2560


ห้องสมุด
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมโล่โรงเรียนรางวัลพระราชทาน
3 ครั้งในรอบ 10 ปี
พ.ศ.2547 , 2552 , 2556


โรงเรียนรางวัลพระราชทาน
ประเภทมัธยมศึกษา ขนาดกลาง
ประจำปีการศึกษา 2547
ประจำปีการศึกษา 2552
ประจำปีการศึกษา 2556


โรงเรียนในฝันสมบูรณ์แบบ
อำเภอดอยสะเก็ด

 
 
 
 
 
 

 

DSK45Y


แบบฟอร์มหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561

เเบบฟอร์มหลักสูตร        เอกสารประกอบการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา


หลักสูตร
วิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสืออาสา กกต.
scouts 1 scouts 2 scouts 3 scouts 4 scouts 5


ฟอร์มเอกสารการประกันคุณภาพการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
และยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 

วันที่ 6 กรกฏาคม 2561
นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียน
พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครู
ได้ร่วมกันต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จากโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในโอกาศเข้ามาศึกษาดูงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ภาพกิจกรรม

วันที่ 28 มิถุนายน 2561
นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียน
เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ในวันที่ 1 กรกฏาคม ประจำปีการศึกษา 2561

ภาพกิจกรรม

วันที่ 28 มิถุนายน 2561
นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียน
เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ประจำปีการศึกษา 2561 ภายใต้โครงการ
"ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด"
และได้นำคณะครู นักเรียนและบุคลากร
ร่วมลงนามข้อตกลงและกล่าวคำปฏิญาณตน
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด

ภาพกิจกรรม

วันที่ 15 มิถุนายน 2561
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการปลูกป่าสร้างฝาย
ถวายในหลวง “เยาวชน จิตอาสา ประชารัฐร่วมใจ
ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” จัดขึ้นโดย
เทศบาลตำบลเชิงดอย ณ วัดป่าศาลาปางสัก (วัดหลวงตา) ตำบลเชิงดอย
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

วันที่ 14 มิถุนายน 2561
นายพิพัฒน์ สายสอนผู้อำนวยการโรงเรียน
เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
และได้ให้มอบเกียรติบัตร
ให้แก่นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ณ หอประชุมโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม

ภาพกิจกรรมวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม นำโดย
นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากรและนักเรียน
ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอดอยสะเก็ด
จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอล
ในสถานศึกษาเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหา
การเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา
ณ สถานีตำรวจภูธรอำเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

วันที่ 12 มิถุนายน 2561
นายพิพัฒน์ สายสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหารคณะครูและบุคลากร ร่วมวางพวงหรีด และร่วมเคารพศพ
คุณแม่แสงเดือน สุยะวา
ณ สุสานบ้านโพธิ์ทองเจริญ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม

ภาพกิจกรรมวันที่ 30 พฤษภาคม 2561
นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียน
พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ผู้บริหาร และคณะครู
ให้การต้อนรับนายเจดีย์ เดชพันธ์ รอง ผอ. สพม.34
และนางสาววราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษในการออกนิเทศติดตามการเตรียม
ความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ณ ห้องอเนกประสงค์ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม

ภาพกิจกรรม

 

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561
นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียน
พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม
เสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
โดยโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมได้ลงนาม
ความร่วมมือกับเทศบาลตำบลเชิงดอย
คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
ตำบลเชิงดอย เพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยภายในชุมชน และหน่วยงานภาครัฐร่วมกัน
ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุเทศบาล ต.เชิงดอย
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียน
เป็นประธานเปิดพิธีกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
ปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมใจสามัคคีปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบโรงเรียน
จำนวนกว่า 500 ต้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวช่วยปลูกฝัง
ให้นักเรียน รักและหวงแหนต้นไม้
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

ภาพกิจกรรม


 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียน
เป็นประธานเปิดกิจกรรมสานสัมพันธ์เขียว-ขาว
ประจำปีการศึกษา 2561 โดยกิจกรรมนี้
ได้จัดขึ้นทุกปีเพื่อเป็นการรับน้อง สร้างสัมพันธ์
ที่ดีต่อกัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ภาพกิจกรรม

 

   


 

 

 

 


 

 

นายพิพัฒน์   สายสอน
 
 
 
   
 
 
 
AmazingCounters.com
 
 

 

 

 

 
 
Doisaket Wittayakom School 
Tel : (053)496260 , 085-7220422 Fax : (053)496260 , E -Mail : dsk_school@hotmail.com 
Webmaster : doisaket.ac.th
 
}