โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ยินดีต้อนรับ ..สู่โรงเรียนรางวัลพระราชทาน โรงเรียนในฝันสมบูรณ์แบบ  ศูนย์อาเซียนศึกษา และต้นแบบโรงเรียนสุจริต....ด้วยความยินดียิ่ง

แบบฟอร์มไฟล์จุดเน้น ปีงบประมาณ 2562

รวมแบบฟอร์มไฟล์จุดเน้น (ไฟล์ทั้งหมดอัดซิป .RAR)
คำนำ สารบัญ ส่วนนำ
จุดเน้นที่ 1 คุณภาพสูงขึ้น
จุดเน้นที่ 2 นักเรียนมีสมรรถนะฯ
จุดเน้นที่ 3 นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต
จุดเน้นที่ 3 นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต
จุดเน้นที่ 4 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
จุดเน้นที่ 5 นักเรียนมีทักษะอาชีพ
จุดเน้นที่ 6 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาฯ
จุดเน้นที่ 7 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
จุดเน้นที่ 8 การพัฒนาการเรียนการสอนสู่ประชาคมอาเซียน
จุดเน้นที่ 8 การพัฒนาการเรียนการสอนสู่ประชาคมอาเซียน_1
จุดเน้นที่ 8 การพัฒนาการเรียนการสอนสู่ประชาคมอาเซียน_2
จุดเน้นที่ 9 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
จุดเน้นที่ 10 สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
จุดเน้นที่ 11 ระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอก
จุดเน้นที่ 12 1โรงเรียน 1นวัตกรรม
จุดเน้นที่ 13 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษา
จุดเน้นที่ 14 การบริหารงบประมาณ
จุดเน้นที่ 15 ระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา

 

 

Doisaket Wittayakom School 
Tel : (053)496260 , Fax : (053)496260 , E -Mail : dsk_school@hotmail.com ,  FB : Doisaketwittayakom Doiku
Webmaster : doisaket.ac.th