โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ยินดีต้อนรับ ..สู่โรงเรียนรางวัลพระราชทาน โรงเรียนในฝันสมบูรณ์แบบ  ศูนย์อาเซียนศึกษา และต้นแบบโรงเรียนสุจริต....ด้วยความยินดียิ่ง

เอกสารงานพัฒนาการจัดการเรียนรู้

รวมเอกสารงานพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (ไฟล์ zip.RAR)
01แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้62
02ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้
03บันทึกการนิเทศ
04นิเทศการสอน
05แบบประเมินการสอน
06ฟอร์มการเขียนรายงาน
07ฟอร์มการเขียนรายงาน2
08แบบรายงานวิจัย3
09แบบสรุปส่งแผนการสอน
10บันทึกสรุปงานวิจัย
11บันทึกสรุปการนิเทศ
12ตัวอย่างแผนการสอน
13บันทึกการส่งแผน
14บันทึกการอนุมัติใช้แผน
15แบบปก องค์ประกอบแผน
16ตารางตรวจแผน
17หัวหน้ากลุ่มสาระ
18วิเคราะห์ผู้เรียนอย่างง่าย
19บันทึกหลังสอน
20ประเมินแผนการสอน
21แบบบันทึกร่องรอง 13 ตัวชี้วัด

 

 

Doisaket Wittayakom School 
Tel : (053)496260 , Fax : (053)496260 , E -Mail : dsk_school@hotmail.com ,  FB : Doisaketwittayakom Doiku
Webmaster : doisaket.ac.th