โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ยินดีต้อนรับ ..สู่โรงเรียนรางวัลพระราชทาน โรงเรียนในฝันสมบูรณ์แบบ  ศูนย์อาเซียนศึกษา และต้นแบบโรงเรียนสุจริต....ด้วยความยินดียิ่ง

เอกสารงานพัฒนาการจัดการเรียนรู้

รวมเอกสารงานพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (ไฟล์ zip.RAR)
01ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้
02บันทึกการนิเทศ
03นิเทศการสอน
04แบบประเมินการสอน
05ฟอร์มการเขียนรายงาน
06ฟอร์มการเขียนรายงาน2
07 แบบรายงานวิจัย3
08แบบสรุปส่งแผนการสอน
09บันทึกสรุปงานวิจัย
10บันทึกสรุปการนิเทศ
11ตัวอย่างแผนการสอน
12บันทึกการส่งแผน
13บันทึกการอนุมัติใช้แผน
14 แบบปก องค์ประกอบแผน
15ตารางตรวจแผน
16หัวหน้ากลุ่มสาระ
17 วิเคราะห์ผู้เรียนอย่างง่าย
18บันทึกหลังสอน
19 ประเมินแผนการสอน
20 แบบบันทึกร่องรอง 13 ตัวชี้วัด

 

 

 

 

Doisaket Wittayakom School 
Tel : (053) 104811 , 085-7220422 Fax : (053)496260 , E -Mail : dsk_school@hotmail.com 
Webmaster : doisaket.ac.th