โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ยินดีต้อนรับ ..สู่โรงเรียนรางวัลพระราชทาน โรงเรียนในฝันสมบูรณ์แบบ  ศูนย์อาเซียนศึกษา และต้นแบบโรงเรียนสุจริต....ด้วยความยินดียิ่ง
 
 
1. นายชุติพล สารแปง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. นางวิรุญา ส่างขุน กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
3.ว่าที่ร้อยตรี ดร.อภิพงศ์ คงสัมพันธ์ กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. พระครูหิรัญศุภธาดา กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
5.นายวิชิต เทพดวงแก้ว กรรมการผู้แทนศาสนาคริสต์
6. นายพณานนท์ สุนตาอินทร์ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
7.- กรรมการผู้แทนครู
8.นายวิชัย ไขปัญญา กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
9. นายนันท์   เครือนพรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10. นายดวงแก้ว สะอาดล้วน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11.นายเกษม ปารมีศิลป์ขจร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
12. นายอุดม อิ่นคำ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
13. นางศิริรัตน์ คำชมภู กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
14. ร้อยตำรวจตรีทวี คำจันทร์ทา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
15. นางดวงใจ ญาณโรจน์ กรรมการและเลขานุการ
 
 
Doisaket Wittayakom School 
Tel : (053) 104811 , 085-7220422 Fax : (053)496260 , E -Mail : dsk_school@hotmail.com 
Webmaster : doisaket.ac.th