โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ยินดีต้อนรับ ..สู่โรงเรียนรางวัลพระราชทาน โรงเรียนในฝันสมบูรณ์แบบ  ศูนย์อาเซียนศึกษา และต้นแบบโรงเรียนสุจริต....ด้วยความยินดียิ่ง
 
 
1. นายวรทัศน์ บุญโคตร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เรืออากาศตรีฉลองศักดิ์ กุลพรพงษ์สิน กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
3. นางพรพิมล บุญโคคร กรรมการผู้แทนครู
4. นายมงคล ชัยวุฒิ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
5. ว่าที่ร้อยตรีอภิพงศ์ คงสัมพันธ์ กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. นางกิ่งกาญจน์ วิยะหลง กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
7. พระอธิการศิริชัย ปภสสโร กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
8. นายมานิตย์ จ้าวเจริญ กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
9. นายเสริมพงศ์ สงเคราะห์พันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10. นายเลิศ ศรีนวล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11. พ.ต.ท.จิรภาส ศักดิ์สูง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
12. นางศิริรัตน์ คำชมภู กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
13. นางสาวทัศนีย์ ยะจา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
14. นายชุติพนธ์ สารแปง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
15. นางดวงใจ ญาณโรจน์ กรรมการและเลขานุการ
 
 
Doisaket Witthayakhom School
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 20 หมู่ที่ 1 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
Tel : (053)496260 , Fax : (053)496260 , E -Mail : dsk_school@hotmail.com ,  FB : งานประชาสัมพันธ์ รร.ดอยสะเก็ดวิทยาคม
Webmaster : doisaket.ac.th