โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ยินดีต้อนรับ ..สู่โรงเรียนรางวัลพระราชทาน โรงเรียนในฝันสมบูรณ์แบบ  ศูนย์อาเซียนศึกษา และต้นแบบโรงเรียนสุจริต....ด้วยความยินดียิ่ง
   
     

นางไพลิน  เนตรนพรัตน์ 
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
     

นางสังวาลย์  เผ่าวัฒนา 
ครูชำนาญการพิเศษ

นายนันทยศ  ถนอมศักดิ์ 
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเฉลิมศรี  ขันธรรม 
ครูชำนาญการพิเศษ
     

นางสาวกรรณิกา  ชุ่มใจ
ครูผู้ช่วย

   
 
Doisaket Wittayakom School 
Tel : (053) 104811 , 085-7220422 Fax : (053)496260 , E -Mail : dsk_school@hotmail.com 
Webmaster : doisaket.ac.th