โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ยินดีต้อนรับ ..สู่โรงเรียนรางวัลพระราชทาน โรงเรียนในฝันสมบูรณ์แบบ  ศูนย์อาเซียนศึกษา และต้นแบบโรงเรียนสุจริต....ด้วยความยินดียิ่ง
   
     

นางพรพิมล  บุญโคตร 
ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
     

นางนิตยา  ทินะ 
ครูชำนาญการ

นายนพดล  ยอดคำลือ 
ครูชำนาญการ

นางสุทธิพร  คัณฑมนัส 
ครูชำนาญการพิเศษ
     

นางเฉลิมศรี  เกิ้งบุรี 
ครูชำนาญการพิเศษ


นายธิติ  ศรัทธานนท์  
ครูชำนาญการ
     

       
                                                            
                                                          นายวสันต์  ฉายหิรัญ       
                                                              ครูอัตราจ้าง
     
 
   
 
Doisaket Wittayakom School 
Tel : (053) 104811 , 085-7220422 Fax : (053)496260 , E -Mail : dsk_school@hotmail.com 
Webmaster : doisaket.ac.th