โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ยินดีต้อนรับ ..สู่โรงเรียนรางวัลพระราชทาน โรงเรียนในฝันสมบูรณ์แบบ  ศูนย์อาเซียนศึกษา และต้นแบบโรงเรียนสุจริต....ด้วยความยินดียิ่ง
   
     

นางสาวพัฒชริน  เจนจิต 
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวสาวิตตรี  มือแข็ง 
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวกรรณิการ์  สุยะวา 
เจ้าหน้าที่สารบรรณ

นางสาวกิ่งกาญจน์  สิทธิวงศ์
พี่เลี้ยงเด็กพิเศษ

นางสาวธนัชพร  นวลใหม่
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นายอนุชิต  มณี 
เจ้าหน้าที่ ICT
 


 


 
 

 

 

 
Doisaket Wittayakom School 
Tel : (053) 104811 , 085-7220422 Fax : (053)496260 , E -Mail : dsk_school@hotmail.com 
Webmaster : doisaket.ac.th