โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ยินดีต้อนรับ ..สู่โรงเรียนรางวัลพระราชทาน โรงเรียนในฝันสมบูรณ์แบบ  ศูนย์อาเซียนศึกษา และต้นแบบโรงเรียนสุจริต....ด้วยความยินดียิ่ง
   
       

นางดวงใจ ญาณโรจน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

       


นางสาวนภลัย เกลื่อนกระโทก
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา


       

นางจินตนา  สุคนธรส 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายอำนวยการ

นายสุภคล  แล้ววังชัย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสังวาลย์  เผ่าวัฒนา 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารวิชาการ

นายควงชัย  วรรณเลิศ 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
   
 
Doisaket Wittayakom School 
Tel : (053) 104811 , 085-7220422 Fax : (053)496260 , E -Mail : dsk_school@hotmail.com 
Webmaster : doisaket.ac.th