โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ยินดีต้อนรับ ..สู่โรงเรียนรางวัลพระราชทาน โรงเรียนในฝันสมบูรณ์แบบ  ศูนย์อาเซียนศึกษา และต้นแบบโรงเรียนสุจริต....ด้วยความยินดียิ่ง
   
       

นางดวงใจ ญาณโรจน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

       

นางปัทมาวดี อุดแดง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา


       

นางจินตนา  สุคนธรส 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายอำนวยการ

นายสุภคล  แล้ววังชัย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสังวาลย์  เผ่าวัฒนา 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารวิชาการ
   
 
Doisaket Wittayakom School 
Tel : (053) 104811 , 085-7220422 Fax : (053)496260 , E -Mail : dsk_school@hotmail.com 
Webmaster : doisaket.ac.th