โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ยินดีต้อนรับ ..สู่โรงเรียนรางวัลพระราชทาน โรงเรียนในฝันสมบูรณ์แบบ  ศูนย์อาเซียนศึกษา และต้นแบบโรงเรียนสุจริต....ด้วยความยินดียิ่ง
 
 
ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2559
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2559 ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ วัดแม่ฮ้อยเงิน
ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
วันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 43 ปี
พิธีไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา 2559
การฝึกอบรมหลักสูตร
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
วันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติ
และสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2559
พิธีปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติด
"วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2559" วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ประจำปี 2559
ถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน
เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2559
รณรงค์ไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ
กิจกรรมค่ายธรรมาภิบาลประจำปี 2559 กิจกรรม Asean Day
12 สิงหามหาราชินี ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาบุคลากรโรงเรียนในฝันด้าน ICT
คณะครูโรงเรียนพานพิทยาคม จ. เชียงราย
ศึกษาดูงานศูนย์อาเซียนศึกษา
โครงการพัฒนาวิชาอาชีพ
สู่วิถีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วันปิยมหาราช กฐินพระราชทาน ประจำปี 2559
"เรียนรู้ เรียนใช้ ปลอดภัย ไอที" ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
พิธีรวมพลังแห่งความภักดี พิธีถวายราชสดุดี
แปรอักษรเลข ๙ ถวายความอาลัย บำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร
ครบรอบ 50 วัน
วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2559 กิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศล

กีฬา-กรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2559
กีฬา      กรีฑา

พิธีทำบุญสตมวาร
เนื่องในงานการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 100
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามศึกษาดูงาน แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทโควต้า
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
ประจำปีการศึกษา 2559
ด.ว. น้อมปณิธาน นำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ประกวดโครงงานบูรณาการผลงานของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
อบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน
ศาสนทายาท โครงการชุมชนคนรักษ์ศาสนา รุ่นที่ 5
วันเกียรติยศ '59 วันอำลาสถาบัน'59
อบรม Student Care
ประชุมทางไกล DLIT  
ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2560
อบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมสานสัมพันธ์เขียว-ขาว
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วันสุนทรภู่ สัปดาห์ห้องสมุด และวันต่อต้านยาเสพติดโลก อบรมนักเรียนแกนนโครงการต่อต้านยาเสพติด
พิธีทบทวนคำปฏิญาณตน และสวนสนาม กิจกรรมโครงการ Cooking On Tour
ทำบุญทอดผ้าป่า ถวายเทียนพรรษา
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
โครงการโรงเรียนสุจริต
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10
กิจกรรมรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน
พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการ TOT Young Club ประจำปี 2560
เยาวชนต่อต้านเพื่อเอาชนะยาเสพติด
ASEAN DAY นิเทศ กำกับ ติดตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
และโรงเรียนต้นแบบด้านมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
กตัญญุตาคารวะ อบรมนักเรียนแกนนำธรรมาภิบาล ประจำปี 2560
ปลูกดอกดาวเรือง ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
วันปิยมหาราช จิตอาสาเฉพาะกิจ พิธีถวายดอกไม้จันทน์
รำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Doisaket Wittayakom School 
Tel : (053) 104811 , 085-7220422 Fax : (053)496260 , E -Mail : dsk_school@hotmail.com 
Webmaster : doisaket.ac.th