โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ยินดีต้อนรับ ..สู่โรงเรียนรางวัลพระราชทาน โรงเรียนในฝันสมบูรณ์แบบ  ศูนย์อาเซียนศึกษา และต้นแบบโรงเรียนสุจริต....ด้วยความยินดียิ่ง
 
 
ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2563
วันจัดกิจกรรม หัวข้อกิจกรรม
28 สิงหาคม 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมติวเข้ามหาวิทยาลัย ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
27 สิงหาคม 2563 การอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดป่าไมคอร์ไรซาด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมูลนิธิไทยรักษ์ป่า ณ โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม
25 สิงหาคม 2563 นักเรียนร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติชุดสาธิตเทคโนโลยี โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
24 สิงหาคม 2563 ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูศิริลักษณ์ กันทะยศ ที่ได้จบหลักสูตรปริญญาตรี และคุณครู นักเรียนที่ได้เข้ารับรางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินและคนดีศรีเชียงใหม่ ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียน
24 สิงหาคม 2563 กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 5 รูป เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน ณบริเวณลานหน้าเสาธงโรงเรียน
22 สิงหาคม 2563 คุณครูและนักเรียนเข้ารับรางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินและคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์นเชียงใหม
21 สิงหาคม 2563 ต้อนรับคณะครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จ.เชียงราย ในการศึกษาดูงานเกี่ยวกับ "โครงการอาชีพ" ณ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
19 สิงหาคม 2563 นักเรียนชั้น ม.1 ร่วมกิจกรรม ด.ว.พัฒนา ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมตามโครงการ “ปลูกป่าในใจคน ปลุกคน สพฐ. ให้รักสิ่งแวดล้อม” ณ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
18 สิงหาคม 2563 ตัวแทนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมการประชุมโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา(โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ณ หอประชุม
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
15 สิงหาคม 2563 กิจกรรมอบรม "การลดปัญหาหมอกควันผ่านกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้
เพื่อสร้างเยาวชนต้นแบบในโรงเรียนพื้นที่สูง" ภายใต้โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนโดยวิทยาลัยพลังงานพลังงานทดแทน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ หอประชุมโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Doisaket Witthayakhom School
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 20 หมู่ที่ 1 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
Tel : (053)496260 , Fax : (053)496260 , E -Mail : dsk_school@hotmail.com ,  FB : งานประชาสัมพันธ์ รร.ดอยสะเก็ดวิทยาคม
Webmaster : doisaket.ac.th