โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ยินดีต้อนรับ ..สู่โรงเรียนรางวัลพระราชทาน โรงเรียนในฝันสมบูรณ์แบบ  ศูนย์อาเซียนศึกษา และต้นแบบโรงเรียนสุจริต....ด้วยความยินดียิ่ง
   
 

 

 
“โรงเรียนคุณภาพ มุ่งพัฒนาความรู้ คู่คุณธรรม”
 
 
1) พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ตามศักยภาพ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     บนพื้นฐานความเป็นไทย
3) พัฒนาส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ ด้วยการจัดการเรียนการสอน และจรรยาบรรณวิชาชีพ
4) พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับศักยภาพผู้เรียน เทียบเคียงมาตรฐานสากล
5) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานโรงเรียนสุจริต และระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล
   
 
Doisaket Wittayakom School 
Tel : (053) 104811 , 085-7220422 Fax : (053)496260 , E -Mail : dsk_school@hotmail.com 
Webmaster : doisaket.ac.th