โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ยินดีต้อนรับ ..สู่โรงเรียนรางวัลพระราชทาน โรงเรียนในฝันสมบูรณ์แบบ  ศูนย์อาเซียนศึกษา และต้นแบบโรงเรียนสุจริต....ด้วยความยินดียิ่ง
   
 

 

 
“โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม โรงเรียนดีใกล้บ้าน พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี
มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพตามศักยภาพบนพื้นฐานความเป็นไทยสู่การเป็นพลโลกที่มีคุณภาพ”
 
 
1) จัดทำหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ
2) จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3) พัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ
4) บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน
   
 
Doisaket Witthayakhom School
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 20 หมู่ที่ 1 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
Tel : (053)496260 , Fax : (053)496260 , E -Mail : dsk_school@hotmail.com ,  FB : งานประชาสัมพันธ์ รร.ดอยสะเก็ดวิทยาคม
Webmaster : doisaket.ac.th