โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ยินดีต้อนรับ ..สู่โรงเรียนรางวัลพระราชทาน โรงเรียนในฝันสมบูรณ์แบบ  ศูนย์อาเซียนศึกษา และต้นแบบโรงเรียนสุจริต....ด้วยความยินดียิ่ง
   
 
 
  
1) นักเรียนจบหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ ตามศักยภาพ และสมรรถนะ
     ในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
2) ครู บุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอน และจรรยาบรรณวิชาชีพ
3) บริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามระบบคุณภาพและมาตรฐานสากล โปร่งใส สุจริต
     และธรรมาภิบาล

 
 
 
 
“มารยาทงาม”
 
 
นตฺถิ ปญญา สมา อาภา   หมายถึง  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
   
 
Doisaket Wittayakom School 
Tel : (053) 104811 , 085-7220422 Fax : (053)496260 , E -Mail : dsk_school@hotmail.com 
Webmaster : doisaket.ac.th