โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ยินดีต้อนรับ ..สู่โรงเรียนรางวัลพระราชทาน โรงเรียนในฝันสมบูรณ์แบบ  ศูนย์อาเซียนศึกษา และต้นแบบโรงเรียนสุจริต....ด้วยความยินดียิ่ง
   
 
 
  
1) นักเรียนเป็นพลโลกที่มีคุณภาพบนพื้นฐานความเป็นไทย
2) หลักสูตรที่ตอบสนองศักยภาพผู้เรียนและความต้องการของชุมชน
3) ครูมีความรู้ ความสามารถ ทักษะการจัดการเรียนรู้แบบครูมืออาชีพ
4) โรงเรียนมีเครือข่ายร่วมจัดการจัดการศึกษาที่เข้มแข็ง

 
 
 
“นวัตกร”
 
 
นตฺถิ ปญญา สมา อาภา   หมายถึง  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
   
 
Doisaket Witthayakhom School
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 20 หมู่ที่ 1 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
Tel : (053)496260 , Fax : (053)496260 , E -Mail : dsk_school@hotmail.com ,  FB : งานประชาสัมพันธ์ รร.ดอยสะเก็ดวิทยาคม
Webmaster : doisaket.ac.th