การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ด้านสมุนไพรท้องถิ่น

ได้รับเกียรติจาก ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ด้านสมุนไพรท้องถิ่นจากกาสังเคราะห์ภูมิปัญญาในคัมภีร์ใบลาน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี