ประวัติโรงเรียน

 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอดอยสะเก็ด เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2516 ในระดับชั้นเรียน 2-0-0 มีนักเรียนทั้งหมด 91 คน ครู-อาจารย์  3 คน การบริหารโรงเรียนได้เปลี่ยนแปลงและพัฒนาเป็นลำดับดังนี้
         พ.ศ. 2516 เปิดเรียนปีแรกอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) เป็นสถานที่เรียน และครูโรงเรียนบ้านเชิงดอยมาช่วยสอน 3 คน โดยมีนายวิรัตน์ แสงสีโสด รักษาการณ์์ในตำแหน่งครูใหญ่ ต่อมากรมสามัญศึกษาได้จัดสรรอัตราครูให้ 3 อัตรา มีนายสมบูรณ์ ไชยแก้ว รักษาการณ์ในตำแหน่งครูใหญ่ 
         พ.ศ. 2517 ได้ย้ายทำการสอนที่ สนามกีฬาอำเภอดอยสะเก็ดโดยมีผู้ปกครองนักเรียนได้บริจาคเงินจำนวน 18,000 สร้างอาคารชั่วคราวจำนวน 2 หลัง โดยมีนายศรศักดิ์ คำหอม ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
         พ.ศ. 2518 ได้ย้ายมาทำการสอนอยู่ที่ 20 หมู่ 1 บ้านแม่ดอกแดง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ถนนสายเชียงใหม่-เชียงราย ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 3 กิโลเมตร มีพื้นที่ 160 ไร่ 2 งาน โดยมีนายอนันต์ เศรษฐกร รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์ จากผู้ปกครอง นักเรียนห้างราน บริษัทต่าง ๆ บริจาคสร้างโรงอาหาร อาคารเรียนชั่วคราว ถังเก็บน้ำฝน สนามฟุตบอล และสนามบาสเกตบอล
         ตลอดระยะเวลา ที่เปิดทำการสอนโรงเรียนได้มีการพัฒนาในทุกๆด้านอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงด้านอาคารสถานที่ด้านบุคลากร และพัฒนาการเรียนการสอน จนกระทั่งโรงเรียนได้รับอนุมัติให้ขยายห้องเรียนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4)จำนวน 2 ห้องเรียนเป็นแบบสหศึกษา มีนักเรียนจำนวน 90 คนโรงเรียนได้มีการพัฒนาปรับปรุงมากขึ้นตามลำดับ จนกระทั่งปี 2530ได้รับการปรับปรุงขยายตำแหน่งผู้บริหารเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมีนายอำพล บุญอยู่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการเป็นคนแรกและได้มีการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับของชุมชน จากการพัฒนาดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทานปีพุทธศักราช 2547, 2552 และ 2556 เป็นโรงเรียนในฝันสมบูรณ์แบบ ปี พุทธศักราช 2548ปีพุทธศักราช 2553 ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์อาเซียนศึกษาและปีพุทธศักราช 2556 ได้เข้าร่วมโครงการ ต้นแบบโรงเรียนสุจริต
          นอกจากนี้โรงเรียนได้ส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และค่านิยมไทย 12 ประการ มีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน มีทักษะการดำรงชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 พัฒนาหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องตามความต้องการของท้องถิ่นและอาเซียนมีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้สื่อเทคโนโลยีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการเชิงระบบตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการบริหารแบบกระจายอำนาจและการจัดการเชิงระบบ และมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
         ปัจจุบัน จัดระบบการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 จัดชั้นเรียนแบบ 3-3-4/4-4-4 มีจำนวน 22 ห้องเรียน มีนักเรียน 638 คน ข้าราชการครู 35 คน ครูอัตราจ้าง 8 คน ลูกจ้างประจำ  1 คน พนักงานบริการ 1 คน โดยมี นางสาวปุญญิศา  สมมิตร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา นางปัทมาวดี อุดแดง ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และนายวรทัศน์  บุญโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรวิทย์ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน