อัตลักษณ์ / ปรัชญา“รักษ์สิ่งแวดล้อม ”

 


 นตฺถิ ปญญา สมา อาภา   หมายถึง  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี