อัตลักษณ์ / ปรัชญา“นวัตกร”

 


 นตฺถิ ปญญา สมา อาภา   หมายถึง  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี