ทำเนียบผู้บริหาร

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ระยะเวลารักษาการ
1. นายวิรัตน์  แสงศรีโสด รักษาการ 17 พฤษภาคม 2516 - 21 พฤษภาคม 2516
2. นายสมบูรณ์  ไชยแก้ว รักษาการ 22 มิถุนายน 2516 - 7 สิงหาคม 2516
3. นายศรศักดิ์  คำหอม ครูใหญ่ 8 สิงหาคม 2516 - 15 มิถุนายน 2518
4. นายอนันต์  เศรษฐกร รักษาการ 16 มิถุนายน 2516 - 13 ตุลาคม 2520
5. นายสุนทร  พึ่งพุ่มแก้ว อาจารย์ใหญ่ 14 ตุลาคม 2520 - 10 มิถุนายน 2526
6. นายสุธรรม  โพธิ์แก้ว อาจารย์ใหญ่ 11 มิถุนายน 2526 - 21 สิงหาคม 2529
7. นายอำพล  บุญอยู่ อาจารย์ใหญ่ 22 สิงหาคม 2529 - 8 พฤศจิกายน 2531
8. นายณรงค์  บำรุงศรี ผู้อำนวยการ 16 พฤศจิกายน 2531- 30 ตุลาคม 2532
9. ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย  ชัยชนะ ผู้อำนวยการ 3 พฤศจิกายน 2532- 1 พฤศจิกายน 2537
10. นายสมพล  วัฒนชัย ผู้อำนวยการ 1 พฤศจิกายน 2537- 3 พฤศจิกายน 2543
11. นายจุมพล  ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ 29 มกราคม 2543 - 2 มกราคม2546
12. นายยุงยุทธ  สรรพอุดม ผู้อำนวยการ 2 มกราคม2546 - 16 พฤษภาคม2548
13. นายธนกฤต  วรรณลังกา ผู้อำนวยการ 16 พฤษภาคม 2548 - 21 มีนาคม 2551
14. นายบุญเสริญ  สุริยา ผู้อำนวยการ 5 มิถุนายน 2551 - 8 กุมภาพันธ์ 2553
15. นางกมลพชร  พรหมเมตจิต รักษาการ 9 กุมภาพันธ์ 2553- 24 มกราคม 2554
16. นายวีระชัย  สัจจาลักษณ์ ผู้อำนวยการ 25มกราคม 2554 - 30 กันยายน 2554
17. นางนภาภรณ์  รักสกุลกานต์ รักษาการ 1 ตุลาคม 2554 - 9 ธันวาคม 2554
18. นางสาวมัสฤณ  ธนนราพงศ์ ผู้อำนวยการ 10 ธันวาคม 2554 - 6 พฤศจิกายน 2557
19. นายพิพัฒน์  สายสอน ผู้อำนวยการ 10 พฤศจิกายน 2557 - 17 สิงหาคม 2561
20. นางดวงใจ ญาณโรจน์ ผู้อำนวยการ 24 สิงหาคม 2561 - 1 มิถุนายน 2564
21. นางสาวปุญญิศา สมมิตร ผู้อำนวยการ 1 ตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน