คลิปการสอน

 
 ภาษาไทย
    การแต่งกลอนสุภาพ   นางมาลี  โรจนวรานนท์
    ภาษากับเหตุผล   นายธพรชัย  มาร์ช
    ภาษาเขมรในภาษาไทย   นางเพียงฤทัย  ไทยกรณ์
 คณิตศาสตร์
    ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ   นางกรรณิกา  พูลทาจักร์
    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   นายอติกานต์  แสงวิลัย
    วิธีหา Square Root แบบง่ายๆ   นางศิริลักษณ์  วิภาตะศิลปิน
    ปัญหาร้อยละของดอกเบี้ย   นางสาวมุกดา  นุ้ยสุข
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    ระบบนิเวศ   นางสาวเจนจิรา  วงค์สิงห์แก้ว
    ไมโครบิท   นายธิติ  ศรัทธานนท์
    การเกิดเมฆ   นายอานนท์  ขัตติ
    การชั่งน้ำหนักในลิฟท์   นายชัยณรินทร์  จันทร์แก้ว
    การทำนายรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์   นางศรีประกาย  สุขปาเรียน
    กล้องจุลทรรศน์   นางพิชญารัตน์  ปัญญา
    การสร้างแผ่นพับอย่างง่าย   นายอนุชิต  มะณี
 สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
    ต้องลาย   นางนภัสสร  ยะมโน
    การตัดลายประจำยาม   ว่าที่ร.ต.กฤษดา  อินต๊ะแสน
 สุขศึกษาและพลศึกษา
    ทักษะการเล่นลูกมือล่าง   นายนวรัฐ  นรินทร
    เทนนิคกระโดดสูง   ว่าที่ร.ต.พลอธิป  เอี่ยมบู่
    เทคนิคในการเล่นลูกเปตอง   นายวันชัย  อมรใฝ่ประไพ
 ศิลปะ
    วาดภาพทิวทัศน์ด้วยปากกา   นายสุภคล  แก้ววังชัย
    การขับร้องเพลงค้างคาวกินกล้วย   นางจินตนา สุคนธรส
    รำวงมาตรฐาน   นางสาวเบญจพร จันทวิกสิทธิ์
 การงานอาชีพ
    เรียนรู้โครงงานบูรณาการ   นางพรพิมล บุญโคตร
    เครื่องกลึง   นายนพดล  ยอดคำลือ
    การจัดการธุรกิจ   นางนิตยา  ทินะ
    การเพาะต้นอ่อนทานตะวัน   ว่าที่ร.ต.หญิงชนม์นิภา  อุทธา
 ภาษาต่างประเทศ
    Expressions whit take   นางพรพิมล  พวงย้อยแก้ว
    Adjectives ending in -ed and - ing   นางชนกนาถ  เขียวตา
    ร่างกาย   นายศรายุทธ  กวงแหวน
    คำทักทายภาษาญี่ปุ่น   นายอภิรักษ์ มณีขัติย์
    คุยกับโอปป้าเกาหลี   นางสาวกมลรัตน์ ตันแก้ว
    Active - Passive Sentence   นางสิรธร  ศักดิ์สูง
    Verbs in brackets into the correct tense   นางสาวจรูญรัตน์  ฉันท์ประภัสสร
 แนะแนว
    TCAS รอบ 2 กับน้องภูผา   นางวันเพ็ญ  ชัยมงคล