วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

    

"โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมเป็นสถานศึกษาสร้างคนดี คนเก่ง รักษ์สิ่งแวดล้อม ดำรงตนอย่างมีความสุข"


    

    1. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ ให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
    3. ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน
    4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
    5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

    
                       
                     "นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง รักษ์สิ่งแวดล้อม และดำรงตนอย่างมีความสุข"