วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

                   “โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม โรงเรียนดีใกล้บ้าน พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี
มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพตามศักยภาพบนพื้นฐานความเป็นไทยสู่การเป็นพลโลกที่มีคุณภาพ”
1) จัดทำหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ
2) จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3) พัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ
4) บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน1) นักเรียนเป็นพลโลกที่มีคุณภาพบนพื้นฐานความเป็นไทย
2) หลักสูตรที่ตอบสนองศักยภาพผู้เรียนและความต้องการของชุมชน
3) ครูมีความรู้ ความสามารถ ทักษะการจัดการเรียนรู้แบบครูมืออาชีพ
4) โรงเรียนมีเครือข่ายร่วมจัดการจัดการศึกษาที่เข้มแข็ง