การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับการเรียนรู้สู่สรรมถนะด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับการเรียนรู้สู่สรรมถนะด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) มีวิทยากรให้ความรู้นำโดยท่านผู้อำนวยการปุญญิศา สมมิตร ท่านรองฯปัทมาวดี อุดแดง คุณครูพรพิมล บุญโคตร และคุณครูชนกนาถ เขียวตา พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม