กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและกิจกรรมอำลาสถาบัน

วันที่ 14 มีนาคม 2566 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและกิจกรรมอำลาสถาบันให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนางสาวปุญญิศา  สมมิตร  ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม