ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน