รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์