เรียนเชิญร่ว่มงาน เกษียณอายุราชการข้าราชการครู 28 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิยาคม