ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายมานิตย์ จ้าวเจริญ
ตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา