ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายเสริมพงศ์ สงเคราะห์พันธ์
ตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ