ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายเลิศ ศรีนวล
ตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ