ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลพ.ต.ท.จิรภาส ศักดิ์สูง
ตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ