ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางศิริรัตน์ คำชมภู
ตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ