ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวทัศนีย์ ยะจา
ตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ