ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายชุติพนธ์ สารแปง
ตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ