ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางพรพิมล พวงย้อยแก้ว
ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานงบประมาณ