ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางรัตนาภรณ์ ปัญญาแก้ว
ตำแหน่งครูชำนาญการ