ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายวรทัศน์ บุญโคตร
ตำแหน่งประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน