ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางชนกนาถ เขียวตา
ตำแหน่งครูชำนาญการ