ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางพรพิมล บุญโคตร
ตำแหน่งกรรมการผู้แทนครู