ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายมงคล ชัยวุฒิ
ตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน