ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลว่าที่ร้อยตรีอภิพงศ์ คงสัมพันธ์
ตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น