ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวปุญญิศา สมมิตร
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม