ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลพระอธิการศิริชัย ปภสสโร
ตำแหน่งกรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์